0094 - Nepal - Kathmandu - Durbar Square - local man.jpg