0095 - Nepal - Kathmandu - Durbar Square - local men.jpg